مغزهای اجیلی

کنجد با پوست
کنجد قهوه ای
38/000 تومان
کنجد بی پوست
کنجد بدون پوست
38/000 تومان
کنجد دو اتیشه
کنجد بدون پوست دوآتیشه
42/000 تومان
گردوه
مغز گردو دستچین
153/000 تومان
بادام خاکی
مغز بادام زمینی بوداده بی نمک
33/000 تومان
بادام
مغز بادام درختی زرین بوداده بی نمک
170/000 تومان
پسته
مغز پسته بوداده بی نمک
283/000 تومان
نارگیل
پودر نارگیل تازه سریلانکا
56/000 تومان
فندوق
مغز فندق ترک بوداده بی نمک
312/000 تومان
بادام هندی
مغز بادام هندی بوداده بی نمک
178/000 تومان