شیره جات

چهار شیره
چهار شیره
129/000 تومان
سه شیره
سه شیره
109/000 تومان
شیره انگور
شیره انگور
73/000 تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
180/000 تومان
توت
شیره توت
190/000 تومان
شیره خرما
شیره خرما
58/000 تومان
رب انار
رب انار
130/000 تومان
رب انار الوچه
رب انار و آلوچه
93/000 تومان