انواع زیتون پرورده

زیتون پرورده مخصوص
زیتون پرورده مخصوص
142/000 تومان
پرورده گردویی
زیتون پرورده گردویی
138/000 تومان
تمشکی
زیتون پرورده تمشکی
134/000 تومان
زیتون پرورده لبنانی
زیتون پرورده لبنانی
209/000 تومان
زیتون پرورده دانه اناری
زیتون پرورده دانه انار
96/000 تومان
زیتون پرورده کلاسیک
زیتون پرورده کلاسیک
92/000 تومان